കുവൈത്തിൽ വൈദുതി ബില്ല് കുടിശിക വരുത്തിയവർക് യാത്ര വിലക്ക് :മന്ത്രാലയം

കുവൈത്ത് :കുവൈത്തിൽ വൈദുതി ബില്ല് കുടിശിക വരുത്തിയവർക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കുവൈത്ത് വൈദുതജല മന്ത്രാലയം .കുവൈത്ത് ജല വൈദുത മന്ത്രാലയത്തിന് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദുതി ഇനത്തിൽ കുടിശിക ഒരുപാട് ലഭിക്കാനുണ്ട് .വലിയ തുകകൾ ആയത് കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു അടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആകും എന്ന് മനസിലാക്കി തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ അടക്കാൻ സൗകര്യം നൽകിയിരുന്നു .അത് പാലിക്കാത്ത അവസരത്തിലാണ് യാത്ര വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചത്. മൂന്നു മാസത്തെ സമയം കൂടി അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാണ്. അതിനുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കാൻ മുന്നോട്ടു വരാത്തവരുടെ സ്വത്തു വകകൾ കണ്ടു കെട്ടാനും അതിൽ നിന്ന് കുടിശിക ഈടാക്കാനും പദ്ധതി ഉണ്ട്‌ .വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകി തുടങ്ങി. ഇനിയും സഹകരിക്കാൻ മുന്നോട്ടു വരാത്തവർക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തും .അത് കൂട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതി നടപടികളിലൂടെ സ്വത്തു വകകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കും എന്ന് വൈദുതമന്ത്രി പറഞ്ഞു .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s